Skip to main content
Back

Pay for a tax, duty, levy or grant

When to use

Use this pattern when a user needs to pay for a tax, duty, levy or grant.

For an example of the pattern in use, go to Pay Stamp Duty Land Tax.

How to design using this pattern

Document type

Detailed guide

Title

The title should start with:

‘Pay …’

‘Repay …’

Followed by the name of the tax, duty, levy or grant.

Summary

The summary should be: ‘How to pay xxxx, and how long it takes for your payment to reach HMRC’.

Body

There are 3 optional payment methods that you may need to include:

 • Pay online
 • Pay by bank transfer (this can include payments for both UK and overseas accounts)
 • Pay by cheque

You may not need to include every option and can omit the sections accordingly.

Enter the contents in the following order and by using the following text.

Do not include numbers in section headings.

Headings and sub-headings

Begin by adding a heading 2 for ‘When to pay’ (or ‘Pryd i dalu’ in Welsh) and add either:

 • guidance on how users can find out when they should pay
 • a timeline of when the payment must be made

Then include the following:

        If the deadline is on a weekend or bank holiday, make sure your payment reaches HMRC by the end of the previous working day.

If you do not pay by the deadline, you may need to pay a penalty, interest or both.
       
         Os bydd y dyddiad cau ar y penwythnos neu ar ŵyl y banc, gwnewch yn siŵr bod eich taliad yn dod i law CThEF erbyn y diwrnod gwaith olaf cyn hynny.

Os na fyddwch yn talu erbyn y dyddiad cau, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu cosb, llog, neu’r ddau.
        
        ## What you need

You need your (number)-character reference number. This reference will always be made up of xx numbers and xx characters (for example, xxxx).

You can find this on xxx.

If you use an incorrect reference number:

* there will be a delay in the payment being allocated correctly
* you will receive a payment reminder
       
         ## Yr hyn y bydd ei angen arnoch

Bydd angen cyfeirnod unigryw eich trafodyn arnoch, sy’n (number) o gymeriadau (er enghraifft,xxxx). Bydd y cyfeirnod hwn bob amser yn cynnwys xx rhif a xx gymeriad.

Mae hwn i’w weld ar xxx.

Os byddwch yn defnyddio cyfeirnod anghywir:

* bydd oedi cyn i’r taliad gael ei ddyrannu’n gywir
* byddwch yn cael nodyn i’ch atgoffa i wneud taliad
        
        ## Pay online

You can pay by approving a payment through your online bank account by selecting the ‘pay by bank account’ option.

You will be directed to sign in to your online or mobile banking account to approve your payment.

The payment is usually instant but can sometimes take up to 2 hours to show in your account.

Alternatively, you can make a full payment online using a debit or corporate credit card. There is a non-refundable fee if you use a corporate credit or debit card. You cannot pay by personal credit card.

Your payment will be accepted on the date you make it and not the date it reaches HMRC’s account (including weekends and bank holidays).

You must make sure the details you enter match those held by your bank or card provider. For example, the billing address should match the one your card is currently registered with.

{button start}[Pay now](link to online service){button}
       
         ## Talu ar-lein

Gallwch dalu drwy gymeradwyo taliad drwy’ch cyfrif banc ar-lein – gallwch wneud hyn drwy ddewis yr opsiwn ‘talu drwy gyfrif banc’.

Bydd gofyn i chi fewngofnodi i’ch cyfrif banc ar-lein, neu’ch cyfrif banc symudol, i gymeradwyo’ch taliad.

Fel arfer, bydd y taliad yn digwydd ar unwaith, ond weithiau mae’n gallu cymryd hyd at 2 awr i ymddangos yn eich cyfrif.

Fel arall, gallwch wneud taliad yn llawn ar-lein drwy ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd corfforaethol. Bydd ffi na ellir ei had-dalu yn cael ei chodi os byddwch yn defnyddio cerdyn debyd neu gredyd corfforaethol. Ni allwch dalu â cherdyn credyd personol.

Bydd eich taliad yn cael ei dderbyn ar y dyddiad y byddwch yn ei wneud, ac nid y dyddiad y mae’n cyrraedd cyfrif CThEF (gan gynnwys ar wyliau banc a phenwythnosau).

Bydd yn rhaid i chi sicrhau bod y manylion a nodwch yn cyd-fynd â’r rheini sydd gan eich banc neu ddarparwr y cerdyn. Er enghraifft, dylai’r cyfeiriad bilio gyd-fynd â’r cyfeiriad y mae’ch cerdyn wedi’i gofrestru iddo ar hyn o bryd.

{button start}[Talu nawr](link to online service){button}
        
        ## Pay by bank transfer

If you pay by CHAPS (Clearing House Automated Payment System) or Faster Payments, you can submit your payment on the same or next day.

If you pay by Bacs (Bankers Automated Clearing System), allow 3 working days for the payment to reach HMRC.

We recommend you check your bank’s processing times and maximum transaction limits before you pay.

### Account details to use if your account is in the UK

Use the following details to make a payment if your account is in the UK:

* sort code — XX XX XX
* account number — XXXXXXXX
* account name — XXX

### Account details to use if your account is overseas

Use the following details to make a payment if your account is overseas:

* account number (IBAN) — XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
* bank identifier code (BIC) — XXXXXXXX
* account name — XXX

You should make overseas payments in sterling (GBP). Your bank may charge you if use any other currency.

If needed, you can provide your bank with the following HMRC banking address:

$A
Address
$A
       
         ## Talu drwy drosglwyddiad banc

Os byddwch yn talu drwy CHAPS neu Daliadau Cyflymach, gallwch gyflwyno’ch taliad ar yr un diwrnod, neu’r diwrnod nesaf.

Os byddwch yn talu drwy Bacs, dylech ganiatáu 3 diwrnod gwaith i’ch taliad gyrraedd CThEF.

Rydym yn argymell eich bod yn gwirio amserau prosesu ac uchafswm y terfynau trosglwyddo a osodir gan eich banc cyn i chi dalu.

### Y manylion cyfrif i’w defnyddio os yw’ch cyfrif yn y DU

Defnyddiwch y manylion canlynol i wneud taliad os yw’ch cyfrif yn y DU:

- cod didoli — XX XX XX
- rhif y cyfrif — XXXXXXXX
- enw’r cyfrif — XXX

### Y manylion cyfrif i’w defnyddio os yw’ch cyfrif dramor

Defnyddiwch y manylion canlynol i wneud taliad os yw’ch cyfrif dramor:

- rhif y cyfrif (IBAN) — XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
- cod adnabod y banc (BIC) — XXXXXXXX
- enw’r cyfrif — XXX
-

Mae’n rhaid i chi wneud pob taliad mewn punnoedd sterling (GBP).

Os bydd angen, gallwch roi’r cyfeiriad canlynol fel cyfeiriad bancio CThEF i’ch banc chi:

$A
Address
$A
        
        ## Pay by cheque

Allow 3 working days for your payment to reach HMRC.

Make your cheque payable to ‘HM Revenue and Customs only’ and write your reference number on the back.

Do not fold the cheque or attach it to other papers.

You can include a letter to ask for a receipt.

Send your cheque to:

$A
Address
$A
       
         ## Talu â siec

Caniatewch 3 diwrnod gwaith i’ch taliad gyrraedd CThEF.

Gwnewch eich siec yn daladwy i ‘Cyllid a Thollau EF yn unig’, ac ysgrifennwch eich cyfeirnod ar y cefn. Peidiwch â phlygu’r siec na’i glynu wrth unrhyw bapurau eraill.

Gallwch gynnwys llythyr i ofyn am dderbynneb.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r slip talu (ar gefn y Ffurflen Dreth) ac anfon hyn gyda’ch siec.

$A
Address
$A